Дейност

Голяма част от обществените отношения в България се характеризират с неравнопоставеност на участващите в тях страни. Неравнопоставеността от своя страна води до своеволия и злоупотреби от силните спрямо слабите. В такава ситуация слабата страна в отношенията има нужда от компетентна защита, която обаче в общия случай е прекалено скъпа и тя не може да си позволи. Именно защитата на слабата страна в отношенията е основната цел на Сдружение „Център за правна защита“. Ние предоставяме всеобхватна правна помощ на хората в нужда – било то с консултации, съдействие, насочване към компетентни институции и адвокати, които да ги представляват пред тях. За гражданите услугите на сдружението са напълно безплатни.

Сдружение „Център за правна защита“ е насочило своите усилия в няколко основни направления:

– Защита на потребителите

– Защита на работници и служители

– Защита срещу незаконосъобразни наказателни постановления

– Защита на пострадали от катастрофи

– Защита срещу актове и действия на администрацията по ЗОДОВ

– Защита пред Европейския съд по правата на човека