Защита на потребителите

Всеки от нас в своето ежедневие потребява редица стоки и услуги. В масовия случай доставчици на тези стоки и услуги са големи търговски дружества, български и международни вериги, които разполагат с огромни средства и правни възможности. За тези доставчици отношенията с всеки отделен човек са малка част от ежедневната им дейност. Поради това те са изработили свои правила за работа, които прилагат масово и не се интересуват от спецификата на отделния случай. Тези правила обикновено са залегнали в Общи условия, които просто ни се представят без възможност за какъвто и да било коментар и промяна. Именно това поражда неравнопоставеността на потребителите, които трябва да приемат условията на доставчиците или да откажат да потребяват услугата, ако това изобщо е възможно.

Независимо дали потребителите са поставени в неравностойно положение в резултат на несправедливи Общи условия или определен доставчик на стока или услуга не е изпълнил своите задължения, произтичащи от законодателството или от нормалната търговска практика, ние сме готови да окажем на потребителите необходимото съдействие за защита на техните законни права.