Защита пред Европейския съд по правата на човека

Според статистически проучвания в последните години нагласата в обществото срещу съдебната система в България е предимно отрицателна. Какво може да направи един пострадал от несправедливо развитие на граждански, наказателен или административен процес? Повечето от Вас са чували за Европейския съд по правата на човека в Страсбург /ЕСПЧ/, но едва ли са се осмелявали след извършените от съдебната система несправедливости в продължение на години да продължат борбата? Идеята за създаването на Европейски съд по правата на човека е той да стои над националните съдилища и да упражнява контрол над тях, да следи за справедливото протичане на процесите и ако е допуснато нарушение, да санкционира съответната държава.

Подаването на жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург е последната възможност за защита правата на гражданите. За целта се попълва стандартизиран формуляр, предоставен от съда, който е общодостъпен. Въпреки това обаче изготвянето на жалбата не е лесна работа. Жалбоподателят следва да съобрази множество технически изисквания при попълване на формуляра. Нашият екип разполага с необходимата експертиза за изготвяне и подаване на жалби до ЕСПЧ. Ние можем да Ви помогнем като инициираме и следим за Вас развитието на процеса пред съда. Следва да имате предвид, че производството пред съда е безплатно. А за нас ще бъде истинско удоволствие да Ви съдействаме за получаване на справедливо обезщетение за претърпените от Вас вреди.