Защита срещу актове и действия на администрацията по ЗОДОВ

Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата отговаря за вреди, причинени от незакoнни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. По подробно тази отговорност е поместена в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Въпреки това съществуването и употребата на закон като ЗОДОВ изглежда доскоро оставаше някак встрани от нашата действителност.

Тъй като ежедневно много от нас стават жертва на незаконосъобразни действия на служители от държавната и общинската администрация, в последните години се наблюдава зачестяване на искови молби с основание именно по ЗОДОВ. Производството по този закон има за цел да определи реда и основанията за реализиране на отговорността на държавата и общините и получаване на обезщетение от гражданите и юридическите лица в случаите на претърпени вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на държавни или общински органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

За увеличаването на шансовете за успех при такъв тип дела, ще ви бъде нужна компетентна помощ от страна на професионалисти, имащи нужния опит. В случай, че някой от вас е станал жертва на незаконни действия от страна на държавни и общински органи, екипът на “Център за правна защита” чрез своя опит в тази сфера би могъл да ви окаже нужното съдействие при образуването и воденето на такъв тип дело.