За сдружението

Сдружение „Център за правна защита“ е сдружение с нестопанска цел, вписано в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Окръжен съд Пловдив с Решение № 133/04.05.2015 г. по ф. д. № 62/2015 г.

Основни цели на сдружението са:

  1. Изследване, обучение и съдействие по въпроси от обществен интерес;
  2. Осигуряване на достъпна и висококвалифицирана правна помощ и защита на граждани, чиито права и интереси са засегнати;
  3. Повишаване на правната култура на гражданите, възпитаване на готовността им за отстояване на правата и свободите;
  4. Подобряване на обучението и образованието на студентите-юристи;
  5. Повишаване на професионалната квалификация на практикуващи юристи и запознаването им с дейността на българските и международните съдилища
  6. Опознаване и осъзнаване на правата на човека като ценност на демократичното общество.
  7. Правна помощ и водене на дела, свързани с характерни, повтарящи се нарушения на правата на човека пред български и международни съдилища и разкриващи несъответствие на българското законодателство и съдебна практика с установените международни стандарти;
  8. Публикации и друга информационна и образователна дейност, насочена към правната общност, относно международните актове и стандартите по приложението им в областта на правната защита.