Проект № BG05SFOP001-3.003-0059

От 01.03.2019 г. до 01.09.2020 г. Сдружение „Център за правна защита“ реализира Проект № BG05SFOP001-3.003-0059, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта бе да подпомогне реформата на съдебната система чрез повишаване информираността на обществеността по въпросите, касаещи трудовоправните спорове и да предложи адекватни мерки за реформа, които могат да доведат до реални резултати за облекчаване и подобряване работата на съдебната система.
Специфичните цели на проекта бяха:
1. Изготвяне на подробен анализ на нормативната уредба в сферата на медиацията, на съдебната практика и на съществуващите добри практики при извънсъдебно решаване на спорове.
2. Създаване на информационен портал за медиация, насочен към решаване на трудовоправни спорове.
3. Изготвяне на предложения за нормативни промени, които да подпомогнат реформата в съдебната система, чрез въвеждане на задължителна медиация при трудовоправни спорове и разтоварване на съдилищата от дела, които могат да бъдат решени чрез медиация и споразумение между страните.

Резултатите от изпълнението на проекта са: повишаване гражданския контрол върху реформата в съдебната система и нарастване броя на активно включените НПО в този процес, отправяне на препоръки за подобряване на съдебната система и пренасяне на добри практики, популяризиране въвеждането на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Резултати от проекта:

Анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията – Част 1

Анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията – Част 2

Информационен портал за трудова медиация

Доклад – Предложение за нормативни промени