ПРОЕКТИ

Сдружение „Център за правна защита“ си е поставило за цел да развива и популяризира дейности в подкрепа на гражданското общество и развитие на съдебната система на Република България. За целта сдружението осъществява проекти, финансирани както със собствени средства, така и с публично финансиране чрез структурните фондове на Европейския съюз.

Сдружението е осъществило следните проекти, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

  • Проект № BG05SFOP001-3.003-0059 с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата“
  • Проект № BG05SFOP001-3.003-0108 с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата – надграждане“