Проект № BG05SFOP001-3.003-0108

От 01.03.2021 г. започна реализацията на новия проект на Сдружение „Център за правна защита“ – Проект № BG05SFOP001-3.003-0108, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата – надграждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната идея на проекта е да надгради постигнатото в рамките на приключения Проект № BG05SFOP001-3.003-0059.

Общата цел на настоящия проект е да подпомогне реформата на съдебната система чрез повишаване информираността на обществеността по въпросите, касаещи трудовоправните спорове и да предложи адекватни мерки за реформа, които могат да доведат до реални резултати за облекчаване и подобряване работата на съдебната система.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Изготвяне на Пътна карта и Наръчник по трудова медиация.
  2. Надграждане на създадения по Проект № BG05SFOP001-3.003-
    0059 информационен портал за медиация, насочен към решаване на трудовоправни спорове.
  3. Създаване на Методология с типови споразумения по различни казуси в сферата на предоставянето на труд и работна сила.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: повишаване гражданския контрол върху реформата в съдебната система, надграждане на постигнатите резултати, даване на широка гласност на медиацията като алтернатива на съдебните спорове, подпомагане администрацията с изготвени типови документи и бланки да прилага медиация при възникнали спорове с трудова насоченост, облекчаване на съдебната система от спорове, които биха могли да се разрешават чрез медиация и въобще да не стигат до съда, популяризиране въвеждането на алтернативни методи за решаване на правни спорове с цел подобряване на съдебната система, пренасяне на добрите европейски и световни практики.

Стойност на проекта: 95 571,00 лв., от които 81 235,35 лв. европейско и 14 335,65 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 01.03.2021 г.

Край на проекта: 01.09.2022 г.

Резултати от проекта:

Пътна карта по трудова медиация

Наръчник по трудова медиация

Методология за изготвяне на споразумения по трудови спорове

Портал за трудова медиация